10Year Anniversary สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม “ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล” ประธานสภาฯ ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

106

 

Advertisement

ในงานนี้ มีคนในวงการบันเทิงร่วมงานอย่างมากมาย อาทิ ตั๋ง ทัศน์กวิน เธียรอริยสิน, เบ๊บ วรานิษฐ์ & ศิลปิน SPF+ Project, ศิลปินบอยแบนด์วง hashtax (แฮชแท็ก), ศิลปินบอยแบนด์วง XI (เอ็กซ์ซาย) นายแบบ นางแบบ นางงามจากเวทีต่างๆ ของประเทศไทย

ซึ่งศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง ผู้จัดละคร ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์, คุณคหบดี กัลย์จาฤก, คุณวรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล, จอย ชลธิชา นวมสุคนธ์, โอ๊ต รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน, ณฉัตร วัลเณซ่า แฮร์มันน์, อาเมน โสตถิพันธุ์ คำลือชา, ชินจัง ญาณาธิป ใจจุล, อาร์ตติส ธนากรณ์ ญาติกลาง, ซูบอม ภิพัส วิชาสุ, เจมิน ธีระเชษฐ์ ญาณวรรธนฒ์, สมาร์ท ชิษณุพงศ์ พวงมณี

โดยเข้ารับรางวัล จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)

สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม องค์กรหลักของการจัดงาน ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมพลังสร้างงานเพื่อเด็กและเยาวชน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรุงเทพมหานคร, กระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท เลนโซ่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด, และภาคีเครือข่ายหลายองค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม ทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้สำนึกรักความเป็นไทยและสามัคคี และเพื่อเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศ อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สาธารณชน

Advertisement