พม. เตรียมจัดใหญ่ “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565”

44

 

Advertisement

วันนี้ (28 .. 65) เวลา 10.00 . ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถีกรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมสภาคนพิการคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย แถลงข่าวงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยมีฝ้าย เท้าแต่งหน้าบิวตี้บล็อคเกอร์ชื่อดัง และคนพิการต้นแบบ ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลมาโดยตลอดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี .. 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัว คนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ

  โดยในปี 2565 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”(Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) ซึ่งมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งโอกาสพร้อมทั้งได้นำแนวคิดยุทธศาสตร์แห่งความเสมอภาค หรือ EQUAL” เป็นธีมหลักของการจัดงาน ซึ่งจะมีการร้อยเรียงเชื่อมโยงกิจกรรมในแต่ละโซนด้วย

ด้าน นายศุภชีพ กล่าวด้วยว่า การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 นี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งในวันงานจะพบกับภาคีเครือข่ายด้านคนพิการมากมายที่มาร่วมจัดนิทรรศการและแสดงนวัตกรรมด้านคนพิการ รวมถึงเวทีแสดงศักยภาพของคนพิการอย่างแท้จริง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมสร้างเจตคติที่ดี ที่ยอมรับคนพิการเป็นหุ้นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความคาดหวังของคนพิการ ที่จะได้แสดงศักยภาพ พัฒนานวัตกรรม เกิดเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน องค์กรคนพิการเข้มแข็ง เกิดการปฏิรูปสังคมแบบผนมผสานสู่โลกที่เท่าเทียม เพื่อคนพิการต่อไป

สำหรับ กิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่ วันที่ 2 .. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณวันคนพิการสากลประจำปี 2565 การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการรับฟังสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (..2565 – 2567) เวที TEDTalk  หัวข้อ Code the PWDs Future : เทคโนโลยีแบบไหนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการไทย โดย  ปุณพจน์ (วิน) เอื้อพลิศาน์ คนพิการทางการเห็น การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 การประกวด Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Symposium Innovative Policy : นวัตกรรมเชิงนโยบายสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการไทย เวทีแสดงศักยภาพคนพิการ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตัวอย่างเพื่อคนพิการจากภาคีเครือข่าย และเที่ยวชมบูธจากภาคีเครือข่ายเพื่อนคนพิการ กว่า 40 เครือข่าย และชิม ช๊อป ผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากกลุ่มอาชีพคนพิการและหน่วยงานในสังกัด กว่า 200 ร้านค้า

ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Advertisement