กรมการค้าภายในปลุกกระแสคนรุ่นใหม่หันมากินข้าวผ่านโครงการ “เด็กไทยกินข้าวไทย”

102

 

Advertisement

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย มีความประสงค์ร่วมรณรงค์เยาวชน นักเรียน วัยรุ่น วัยเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการบริโภคข้าว จึงได้จัดตั้งโครงการเด็กไทยกินข้าวไทยข้าวไทยใครกินก็มีความสุข เพื่อยกระดับต่อยอดด้านการตลาด ข้าวของไทย และการบริโภคข้าวของไทย โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน สามย่านมิตรทาวน์

ภายในงานจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องข้าว และมีการเสวนากินข้าวอย่างไร ให้เหมาะกับวัยรุ่นโดย พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า เลขานุการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด , ดร.รพีพัชญ์ ธนธาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย , ผศ.ดร.พิณทิพย์ รัมภกภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ คณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยโครงการฯ จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media Influencer Tiktok ต่าง มากมาย กับกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก เพื่อให้มาร่วม กิจกรรมการรณรงค์บริโภคข้าวให้ถูกต้อง และเปลี่ยนทัศนคติการทานข้าว ไม่ได้ทำให้อ้วน และยังส่งเสริมตลาดข้าวไทย เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน

ทั้งนี้โครงการรณรงค์บริโภคข้าวไทย” (Eat Rice Happy Life ข้าวไทยใครกินก็มีความสุข) จะจัดให้มีกิจกรรมไปยังสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 โรงเรียนเพื่อเป็นการรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคข้าวไทย นอกเหนือจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์

Advertisement