มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศเกียรติคุณ รางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565

30

Advertisement

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย .ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมมอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565 (Toyota Thailand Foundation Award 2021-2022) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงาน ทางวิชาการของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมโนโวเทลเพลินจิต กรุงเทพฯ

รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี ..2538 ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปโดยตลอดระยะเวลากว่า   27 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการ  อันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 68 เล่ม

โดยในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 136 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

ด้านสังคมศาสตร์       จำนวน 58 ผลงาน

ด้านมนุษยศาสตร์     จำนวน 18 ผลงาน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จำนวน 45 ผลงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 15 ผลงาน

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี ..2565
ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

1. รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award) ผลงานเรื่องอัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทยผู้เขียน: รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

2) รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award) ผลงานเรื่องศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทยผู้เขียน: รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3) รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award) ผลงานเรื่องการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาลผู้เขียน: รศ.ดร.นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 4) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological ScienceAward) ผลงานเรื่องพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ผู้เขียน: .ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผศ.ดร.อิสสระ ปะทะวัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่าในปีนี้ เป็นโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ซึ่งทางมูลนิธิฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคมไทย เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ อาทิการศึกษา การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสนับสนุน และส่งเสริมผลงานทางวิชาการเป็นต้น โดยรางวัล TTF Award เป็นความภาคภูมิใจของมูลนิธิฯ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักวิชาการไทย โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายนับไม่ถ้วน อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อมโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฯลฯ โดยผลงานทางวิชาการที่ได้ถูกจัดทำขึ้นจากการอุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการนั้น จะสามารถเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้จริงเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ อันจะนำไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่มเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล TTF Award จะเป็นแรงผลักดันให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัย ขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งความรู้และการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไป

 

โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต

 

Advertisement