ดีพร้อมหนุนยอดขายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดงานส่งเสริมการตลาด “DIPROM Creative Products Fair 2022” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน

25

 

Advertisement

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Creative Market” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ SMEs, วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ มีความยั่งยืนสู่สากล พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สอดแทรกแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่และวิธีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ให้มีศักยภาพและโอกาสในความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบาย “DIPROM CARE” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยให้ความสำคัญกับ 4 องค์ประกอบ คือ Customization, Accessibility, Reformation และEngagement

ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิด พร้อมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หรือ DIPROM Creative Products Fair 2022 พร้อมพบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าที่คัดสรรผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กว่า 80 ร้านเด็ด รวมถึงร้านสร้างสรรค์จากศิลปิน นักแสดงอย่างคับคั่ง ที่จะขนสินค้าดีมีคุณภาพมาให้ชม ช้อป ชิม และเลือกซื้อกันอย่างจุใจ พร้อมการจัดแสดงผลงาน(Exhibition Showcase) ที่ผ่านการพัฒนาจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โซนกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการให้บริการด้านต่าง ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, กิจกรรม workshop ต่างๆ มากมายและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ และมีความยั่งยืนสู่สากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นบทบาทสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการคิด การผลิตเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะหลังวิกฤติโควิด-19 ที่เราทุกคนต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อไปสู่วิถี New Normal และภาคอุตสาหกรรมจะขยายโอกาสทางการตลาดใด้มากขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง เข้ามาร่วมผลักดัน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “DIPROM Creative Products Fair 2022” ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ได้มีโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการขาย ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า รวมถึงได้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ยังมี พิธีปิดกรรมดีพร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน “Creative DIPROM in Circular Economy” และ พิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพธุรกิจสร้างสรรค์เข้าสู่อาชีพยุคใหม่อย่างดีพร้อม “DIPROM New Creative Entrepreneur” และพิธีมอบรางวัลประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ..2565 “ThaiStar Packaging Awards 2022”

แล้วพบกันที่งาน DIPROM Creative Products Fair 2022 ในวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 RAMA 2 HALL ชั้น 4 ศูนย์การเซ็นทรัล พล่าซ่า พระราม 2 กรุงเทพฯ

Advertisement