กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดเวิร์คชอปใหญ่ครั้งแรก!!! สมาคมกีฬาทั่วประเทศพร้อมใจเข้าร่วมคึกคัก

48

Advertisement

 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ ให้กับสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากทั่วประเทศ รวมทั้ง กกท. ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจ  โดยใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ทางกองทุนฯ ได้ใช้เวลาในการพัฒนามากว่า 1 ปี  เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน เอกสารถูกต้อง จนสุดท้าย ร่วมทำเวิร์คชอป(Workshop) ระบบคำขอ NSDF  และทดลองใช้งานจริง  มุ่งเน้นให้ความรู้ดูภาพรวมของระบบ ข้อแนะนำการใช้งาน รวมทั้งทำความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน เร่งปัญแก้ปัญหาระบบการขอรับทุนสนับสนุนให้ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เปิดเผยว่า การจัดอบรมสัมมนาพร้อมจัดเวิร์คชอปทดลองใช้งานจริงขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการทำความเข้าใจระบบ ระเบียบข้อปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาทางกองทุนฯ ได้เห็นปัญหา จึงได้ใช้เวลากว่า 1 ปี ในการพัฒนาระบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไข ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ  ช่วยลดขั้นตอน สะดวกรวดเร็วในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน ระบบคำของบประมาณ จะทำให้ทราบว่าขออะไรได้บ้าง อัตราเท่าไหร่ และกองทุนพิจารณาให้อะไรได้บ้าง ตามระเบียบกองทุน ถ้าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากนั้นจะถูกนำเสนอเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป

ดังนั้นระบบออนไลน์จะช่วยทำให้การขอทุนสนับสนุนง่ายขึ้น โครงการไม่ล่าช้า ที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเอกสาร ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน การแก้ปัญหาในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากิจกรรมทางด้านกีฬา   รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด ให้ทำความเข้าใจตรงกันทั้งในเรื่องวิธีการและระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างไร เนื่องจากบางครั้ง สมาคมฯ อาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกสมาคมกีฬา ได้ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติจะได้ทำได้ถูกต้อง

เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการขอรับทุนสนับสนุน งบประมาณของทุกสมาคมกีฬา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ ในการร่วมกันเดินหน้าพัฒนาการกีฬาของชาติ อย่างเป็นระบบและถูกต้องทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงได้จัดการประชุมสัมมนา อบรม และ เวิร์คช้อป(Workshop) การใช้งานระบบคำขอNSDF แบบออนไลน์ ได้ทดลองใช้จริง เพื่อช่วยลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้

สำหรับการประชุมสัมมนาและทำเวิร์คชอปจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากทั่วประเทศ ที่ต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยการใช้ระบบออนไลน์ สำหรับการยื่นของบประมาณ ในด้านต่างๆ ผ่าน แพลทฟอร์ม(Platform) เพื่อลดขั้นตอน กระชับโปร่งใส และตรวจสอบเองได้ในทุกขั้นตอนจากระบบ โดยการสัมมนาในวันแรก 31 ตุลาคม 2565 จะเป็นในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ กกท. ส่วนกลาง เข้าร่วม ส่วนวันที่สอง  1 พฤศจิกายน 2565 มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สำนักงานกกท. จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงาน กกท. ภาค จาก 5 ภาค เข้าร่วม ซึ่งประเด็นหลักของการสัมมนาครั้งนี้คือ มุ่งทำความเข้าใจระบบการขอทุนสนับสนุนให้ถูกต้อง ในด้านต่างๆ ตลอดจนภาพรวมของระบบทั้งหมด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขอทุนสนับสนุน จากจุดเริ่มต้นให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน

การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการทดลองใช้ระบบคำขอผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการจัดอบรมและทำเวิร์คชอปกลุ่มย่อยเพิ่มอีกแน่นอน เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ จนเกิดความชำนาญ เพราะกองทุนและผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต้องทำงานควบคู่ไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป ภายใต้แนวคิด “TOGETHER WE WIN”

Advertisement