“โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” รุ่น 6 เปิดรับสมัครแล้ว

34

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยที่มีจิตอาสา มีความภูมิใจในชุมชนของตนเอง กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 7 – 14 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เข้าร่วม “โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ“Water Festival 2020 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6 จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พันธมิตรอีกหลายภาคส่วน เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีงามของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-517-6052

Advertisement
Advertisement